ДСЗИ ќе издаде забрана за вршење на дејност на специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство во Струга

По налог од директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) и по добиени сознанија дека во специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство во Струга на локација „Кеј 8-ми Ноември“ во Струга се врши гинеколошко акушерска дејност, спротивно на Закон, здравствени инспектори од Подрачното одделение Охрид во соработка со службени лица од Министерството за внатрешни работи, извршија вонреден инспекциски надзор.

По двочасовно преговарање со сопствениците на објектот,  како што соопштија од ДСЗИ, инспекторите и полицијата влегоа во посочениот простор, кој имал 25 м2 и бил опремен за ординација за гинекологија и акушерство, при што затекнататата  фактичка состојба индиректно укажува дека во него се вршела гиниеколошко акушерска дејност.

Притоа објектот воопшто не бил обележан за дејноста. Просторијата во која се одвивала гинеколошко акушерската дејност е во сопственост на д-р З.П.Ш. доктор специјалист по гинекиологија и акушерство, вработена во Општата болница во Струга. При надзорот, приложен е Договор за отстапување на користење на простор ( 01/2021 година) каде стои дека просторијата се издава на времено користење на ПЗУ Д-р Благоја  Парталоски.

Наведената ПЗУ Д-р Благоја Парталоски има решение издадено од Министерството за здравство од 1999 година, дека исполнува услови (простор, опрема и кадар) за вршење на специјалистичко гинеколошко акушерска дејност на горе споменатата  адреса, а која во моментот нема носител на дејност, бидејќи  д-р Парталоски е во пензија од 2009 година, а има отстапувања и во однос на просторот, информираат од ДСЗИ.

Со оглед на затекната фактичка состојба при надзорот и увидот во дадената документација, ДСЗИ ќе издаде решение за забрана за вршење на дејност поради неисполнување на услови за вршење на дејност согласно чл. 301 од Законот за здравствената заштита, а истовремено ќе го извести и Министерството за здравство за одземање на дозволата за работа согласно чл. 62 од истиот закон.

Напоменуваме дека инспекциската постапка се уште е во тек и по комплетирањето на севкупната докуменатција, ДСЗИ ќе ги презвземе сите мерки согласно надлежностите на Инспекторатот, стои во соопштението.