11.8 C
Skopje
вторник, април 23, 2024

Филипче и уште пет поранешни директори се одговорни за скандалот на Онкологија, утврди Анкетната комисија

Поранешниот министер за здравство, Венко Филипче, поранешниот медицински директор за онкологија, Нино Васев, Нехат Нухи, поранешниот организациски директор на УКРО, Ирина Сотирова Бухова, поранешната директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и поранешните директори на ФЗОМ, Стево Крстевски и Фатон Ахмети, сите имаат политичка одговорност за скандалот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, утврди Анкетната комисија во Извештајот.

Заклучоците укажуваат дека одговорноста е утврдена како резултат на следново: Прекршување на позитивните подзаконски прописи со кои се уредува организацијата, управувањето и контролата на здравствените установи; непостапување во согласност со законските овластувања доделени на здравствениот систем; и кршењето на уставните начела.

Според објаснувањето:

Извештајот на Државниот завод за ревизија за 2021 година, во кој е наведен ДЗР како овластена институција и е доставен до раководството при подготовката, е примарен извор на информации за неправилностите во работењето на Клиниката за онкологија. Извештајот беше јавно објавен во април 2023. а доставен бил до службеници во Министерството за здравство и директори на ЈЗУ Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија уште во периодот на изготвување. Следниве околности беа утврдени во извештајот на ДЗР:

1) Констатирани недостатоци во дизајнот, извршувањето и надзорот на програмата за компензација на пробационерите за набавка на биолошки третман, како и во недостатокот на медицински стандарди или препораки кои ќе ги прецизираат параметрите и ќе воспостават прописи за запишување пациенти на биолошка терапија.
2) Се покажа дека има непочитување на правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, а пописот на средствата и обврските не е правилно спроведен.
3) Преземени обврски надвор од одобрениот буџет за 2021 година, а Клиниката се јавува како обвинет во судска постапка за неплатени фактури за набавка на лекови и медицински материјали.

4) Неусогласеност помеѓу состојбата по пописот и сметководствената и материјалната евиденција на залихите.

5) За дел од постапките за јавни набавки е утврдено неправилно спроведување на Законот за јавни набавки.
6) Се склучуваат договори за целосни услуги во процесот на одржување на опремата за која економските оператори имаат монополска позиција или ексклузивно право бидејќи е невозможно да се спореди или да се утврди вистинската сума на платени пари во однос на обемот на извршените услуги.

7) Утврдено дека линеарниот акцелератор што е купен не бил користен бидејќи на амбулантата и недостасувала доволно простор.

Повлечено од извештајот на ДЗР за 2021 година, документи обезбедени од Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, МАЛМЕД и ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија, како и изјави од сведоци и/или вештаци кои сведочеле пред Анкетната комисија во врска со скандалот на Клиниката за онкологија, по одбивка беше констатирано дека:

1. Во клучниот период опфатен со извештајот на ДЗР, д-р Венко Филипче ја извршуваше функцијата министер за здравство во тоа време и не постапи во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита, вклучително и членовите 17, 27, 92-г. 110, 226 -б, 226 -i и 295. Дополнително, тој не се однесувал на начин што е во согласност со член 2(1) точка 11, член 76 и член 77 (2 и 5), кои се законите со кои се уредува јавни набавки. Остануваат неисполнети членовите 4 (1), 13 (1, 2, 4) и 22 од Законот за организација и функција на органите на државната управа. Не постапил согласно член 59 од Законот за здравствено осигурување.

2. Законските одредби на Законот за здравствена заштита – членовите 37, 92-в, 92-г, 105, 110, 112, 226, 235 и 237 – не беа почитувани од д-р Нино Васев, медицинскиот директор на ЈЗУ Универзитет. Клиниката за радиотерапија и онкологија во тоа време. Понатаму, тој не се однесувал согласно член 9 од Законот за здравствено осигурување. Во својство на директор, тој не ги почитувал соодветните делови од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници, вклучително и членовите 12 (2), 29 и 31-а, 31-в и 33.

3. Законот за здравствена заштита, вклучително и членовите 92-г, 92-в, 105 и 110 го прекрши д-р Нехат Нухи, тогашен организациски директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија. Поточно, членовите 12 (2), 29, член 31-а, член 31-в и член 33 од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници не беа следени од страна на назначениот организациски директор во текот на релевантното време. Понатаму, тој не ги спроведе соодветните делови од член 2, член 6(2), член 7 и член 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Според Законот за здравствени придобивки

4. Во својство на тогашен раководител на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, д-р Ирена Сотирова Бухова целосно не го спроведе членот 300 од Законот за здравствена заштита. Таа ги користела одредбите на Законот за санитарна и здравствена инспекција – членови 2, 5, (1, 2, 8, 9), 16, чл. 17 (2), чл. 19 (4), и член 24 – несоодветно.

5. Како директори на Фондот за здравствено осигурување, Стево Крстевски и Фатон Ахмети не ги спроведоа во целост законските обврски кои се однесуваат на нивните контролни надлежности во однос на јавните здравствени установи во клучното време. Во однос на Законот за здравствено осигурување, ова особено се однесува на членовите 68 (2), 71, член 9 и член 54 (12, 13). Дополнително, според образложението на Анкетната комисија, неправилно ги примениле членовите 1, 6 и 7 од Уредбата за овластувањата и начинот на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување.