Компјутерџиите со највисок просек од 84.019 денари, просечната нето – плата во ноември е 33.011 денар

Државниот завод за статистика (ДЗС) објави дека просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во ноември 2022 година, изнесува 33.011 денари.

Според податоци на ДЗС, највисоката просечна-нето плата во овој период е исплатена во секторот Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности и истата изнесува 84.019 денари, следи Воздухопловен транспорт  63.289 денари, па Останати стручни, научни и технички дејности 53.843 денари, Производство на основни фармацевтски производи и препарати 53.353 денари и Финансиски и услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови  49.787 денари.

Најниска просечна нето- плата и во ноември е исплатена во кожарската индустрија од 21.764 денари.Во текстилната индустрија за производство на облека просекот од нето-плата е  22. 821 денари, а во дрвната индустрија 23 329 денари.