Мажите и жените во Македонија земаат различна плата за иста работа

Во Исланд минатата година стапи во сила закон со кој се изедначуваат платите на мажите и жените за исти работни места. Но, во другите држави, меѓу кои и Република Македонија, ѐсе уште има дискриминацијата на жената кога се во прашање месечните примања. Кај нас разликата во платите меѓу мажите и жените за иста работа е 18 проценти.

Што треба да се стори за да се измени таквата состојба кај нас? Дали и нашата држава треба да донесе закон со кој ќе се задолжат работодавачите да им даваат иста плата за иста работа на мажите и жените?

Решението треба да се бара во измена на законските прописи и зајакнување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд, смета Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачи.

-За да може инспекторот да утврди ваков вид на дискриминација, тој треба да добие проценка за секое работно место и да утврди дали се работи за иста работа, со иста тежина и вредност или се работи за сосема различни работни места, вели Димитров.

Ваква дефиниција за забрана на дискриминација по основ на пол се среќава и во Конвенциите на Меѓународната организација на трудот, која нашата држава ја има ратификувано, и во Директивите на ЕУ.

-Овие односи кај нас се регулирани со Законот за работните односи и со Колективните договори. ЗРО во членовите 6 и 108, предвидува дека жена и маж мораат да имаат еднаков третман т.е. еднаква плата за еднаква работа. За да се примени заштитата од овој вид на дискриминација неопходно е сите работодавачи да имаат систематизации на работните места во кои ќе се изврши проценка на сите работни места во поглед на одговорноста, сложеноста и тежината на работата, потребните знаења и искуство и условите каде се извршува таа работа. Само тогаш можеме да направиме контрола и да утврдиме евентуална дискриминација по основ на полот, потенцира Димитров.

 

Во нашата држава се направени две истражувања, едно во 2011, друго во 2015 и двете покажале дека во земјава, како и во поголемиот дел земји во светот постои јаз во заработувачката.

Родовиот јаз во платите е феномен присутен на глобално ниво, вели Маја Морачанин, пратеничка и лидерка на ДОМ.

– Во Европската Унија, жените просечно заработуваат 16 проценти помалку во споредба со мажите, а во Северна Македонија разликата е околу 18 отсто. Слична е и состојбата со јазот во стапката на вработеност меѓу мажите и жените, кој кај нас изнесува 20 проценти во корист на мажите. Причини за помалата активност на жените на пазарот на труд и за пониските плати на жените од мажите се присутната родова нееднаквост, дискриминацијата, стереотипите и предрасудите за улогата на жената во општеството, вели Морачанин.

Додава дека е особено значајно ефикасното спроведување на мерките за економско јакнење на жените, како поддршка на женското претприемништво, но и поддршка на ранливите категории-самохрани мајки или жени жртви на родово базирано и семејно насилство. „Во нашата држава се спроведуваат вакви мерки, но потребно е да се одвојат поголеми финансиски средства од буџетот за оваа намена“, вели таа.

Во нашето патријархално и конзервативно општество се уште доминира мислењето дека жените и покрај во просек повисокиот степен на образование во споредба со мажите, не се подеднакво способни за извршување на работните обврски, особено кога станува збор за одредени т.н. „машки професии” или раководни функции.

-Некои од државите членки на ЕУ веќе воведоа квоти за задолжителни 40 отсто жени во управните одбори на компаниите. Имплементирање на ваква мерка кај нас, значително ќе го зголеми учеството на жените на управувачки позиции и ќе придонесе за намалување на родовиот јаз во платите, вели Морачанин.

Според извештајот на Светскиот економски форум за родова еднаквост за 2018 година, жените мора да чекаат уште 202 години за да ги изедначат платите со мажите и да имаат исти можности за работа.

Според тој извештај Северна Македонија се наоѓа на 66 место по родова еднаквост од вкупно 149 земји. Најдобро рангирана држава од регионот е Србија, која е на 38-то место, Хрватска е на 59-то, Босна и Херцеговина на 62-то место и Црна Гора на 69 место. По родова еднаквост води, Исланд, која е на првото место веќе десет години.

Извештајот за рамноправноста меѓу половите ги одразува и резултатите од спроведувањето на политиките за зголемување на учеството на жените на пазарот на трудот, промовирањето на еднаквоста во процесите на донесување одлуки. Меѓу приоритетните области во документот се и борбата со насилството засновано на биолошкиот пол и промената на општествените стереотипи кон жените и мажите.