МЗ повторно се обидува да протурка реновирање на операциски сали и да фаворизира одредени фирми

Фејсбук објава на Комисија за здравство на ВМРО-ДПМНЕ:

Министерството за здравство повторно ја објавува постапката за јавна набавка на ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗВЕДБА НА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕНОВИРАЊЕ НА ОПЕРАЦИСКИ САЛИ, НИВНИ ПРЕД ПРОСТОРИИ И ХОДНИЦИ СО МАШИНСКИ СОБИ во УКЦ Мајка Тереза – хируршки клиники по принципот „клуч на рака“.

Истата пред само месец и половина Државната комисија за жалби по јавни набавки ја поништи од причина што Министерството за здравство изготвило тендерската документација која не е во согласност со Законот за јавни набавки и истата доведува до дискриминација на економските оператори и ограничување на пазарната конкуренција.

Повторената постапка објавена е на ден 24.04.2024 година, неработен ден прогласен со одлука на Влада поради одржување на прв круг претседателски избори.

Во тендерската документација за економска способност на економските оператори се бара минимум 550.000.000 денари со ДДВ вкупен приход во последните три години за секоја година поединечно.

Ова е целосно неосновано.

Прво, затоа што во финансиските извештаи приходот се искажува без ДДВ (ДДВ-то е обврска на друштвото да го плати спрема државата).
Второ, зошто не е објавена проценетата вредност на набавката за да може да се утврди дали овој услов е согласно Законот за јавни набавки? (Според Законот за јавни набавки – Договорниот орган не смее да бара минималниот годишен приход да изнесува двојно повеќе од проценетата вредност на набавката).