МЗШВ: Николовски покажа елементарно непознавање на ловството

112

/Според МЗШВ, постапката за доделување на дивечот во ловиштата со концесија се врши по пат на јавен повик каде детално се опишани потребните материјално-технички услови на понудувачот и почетната цена на електронското наддавање согласно ловостопанската основа.

– Постапката за давање на дивечот во ловиштата се спроведува во две фази. Во  првата, понудувачите доставуваат лични, професионални и финансиски услови кои треба да ги исполнуваат, во кои покрај другите задолжително треба да достави изјава заверена на нотар дека ќе обезбеди материјално-технички можности за вршење на дејноста ловство, поточно поилици, ловечки куќи, огради за дивеч, хранилишта и др., како и теренски возила, оружје за ловочуварска служба и средства за комуникација. Исто така понудувачот има обврска за вработување на најмалку едно стручно лице со завршено високо или средно образование од шумарска струка и обврска за формирање на ловочуварска служба, што е услов да се премине во втората фаза, а тоа е електронска јавна аукција, потсетува МЗШВ.

Во електронската јавна аукција, наведува Министерството, учествуваат понудувачите кои ги исполнуваат условите од првата фаза.

– Се поставува прашањето, каде дополнителниот заменик-министер ја гледа корупцијата во оваа постапка кога за најповолен понудувач се смета учесникот на јавното електронско наддавање кој понудил последна цена и која претставува највисока цена за доделување на дивечот во ловиштето на користење по пат на концесија во електронскиот систем? Паѓаат во вода лагите на дополнителниот заменик-министер дека не се земаат предвид стручните и материјално-техничките можности на понудувачите, посочува МЗШВ.

Во врска со ловечкиот испит, Министерството нагласува дека се полага пред стручна комисија што ја формира министерот за земјоделство, заради проверка на потребното стручно знаење од областа на ловството, исто како и во постапката за доделување на дивечот во ловиштата, за да се избегне човечкиот фактор во Законот за ловството е предвидено испитот да се полага по електронски пат.

– Министерството за земјоделство не застанува тука. Веќе се одржаа неколку јавни расправи за подобрување на Законот за ловство и измените се во процедура. Доколку Николовски има конкретни и издржани предлози за подобрување на состојбите за стопанисување со дивечот, добро е да ги достави до надлежните стручни лица во МЗШВ, а не на прес-конференција да внесува конфузија во јавноста, посочува Министерството за земјоделство во реакцијата.

Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со нејзините Услови за користење.