Надворешен долг, побарувања и меѓународна инвестициска позиција во четвртото тримесечје од 2022 година

Објавено е редовното статистичко соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција.

На крајот на четвртиот квартал од 2022 година:

Нето надворешниот долг изнесува 4.349 милиони евра (или 33,7% од проценетиот БДП). Нето надворешниот долг во четвртиот квартал од 2022 година е зголемен за 432 милиона евра, или за 11%. Од аспект на структурата, и понатаму поголемо учество во вкупниот нето-долг има приватниот нето-долг со 64%.

Во текот на четвртиот квартал од 2022 година, негативната нето меѓународна инвестициска позиција (МИП) е зголемена за 318 милиони евра и изнесува 8.151 милион евра, што претставува 63,2% од проценетиот БДП за 2022 година.

Најновото соопштение за позначајните промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/ND%20NP%20MIP/2021/Soopstenie_dolg_MIP_Kv.4_2021.pdf