Нуредини, Кумбаро и Алиу го потпишаа договорот за најголемиот прекуграничен парк во Европа

Националниот Парк Маврово и Националниот Парк Шар Планина во Северна Македонија, Паркот на природата Кораб-Коритник во Албанија и Националниот Парк Шари на Косово наскоро ќе бидат дел од прекуграничен парк, најголем од ваков вид во Европа, со површина над 242 илјади хектари.
По повод Меѓународниот ден на планините, во Тирана се одржа меѓуресорска средба меѓу министерот за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија Насер Нуредини, министерката за животна средина и туризам Мирела Кумбаро и министерот за животна средина, просторно планирање и инфраструктура на Косово Либурн Алиу.
Министерот за животна средина и просторно планирање на Северна Македонија, Насер Нуредини, зборуваше за визија во која заштитата на природните вредности на заштитените подрачја од друга страна обезбедува одржливо управување со тоа што не ги претвора во музеи на природата, туку создава нови можности. за социо-економски развој на локалните заедници.
„Природното прекугранично поврзување на заштитените подрачја, Национален Парк Маврово и Национален Парк Шар Планина во Северна Македонија, Паркот на природата Кораб-Коритник во Албанија и Националниот Парк Шари на Косово, отвара нови можности за поголема заштита на флората и фауната, подобро справување со илегални дејствија, подобро мониторирање, поголеми можности за развој на еко-туризмот и алтернативните форми на туризам, размена на добри практики и искуства, заштита и промоција на културното и природното наследство, како и поголема атрактивност и зголемен интерес на меѓународните донатори и инвеститори“- изјави министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини.
„Ги гледаме заштитените подрачја како обезбедување бенефиции надвор од нивните граници на географската карта, надвор од границите на националните држави – меѓу заедниците и генерациите што живеат во овие подрачја. Овие зони служат како еколошки коридор, во кој се сместени голем број значајни видови растенија и животни, не само на регионално ниво, туку и на европско и меѓународно ниво, како што е европскиот зелен појас. Во однос на туризмот, заштитените подрачја ги гледаме како многу добра можност за развој на екотуризмот во сите негови облици“, рече министерката Кумбаро.
Според министерот за животна средина, просторно планирање и инфраструктура на Косово, Либурн Алиу, овој проект ќе овозможи нова перспектива за развој на планинскиот предел Шари.
„Ние ги имаме овие граници помеѓу нас, но сакаме да овозможиме придобивки за разни компании кои сакаат дa навлезат и градат на тој простор. Наша должност е да воспоставиме правила имајќи го предвид минатото за да го развиеме и користиме, но и да го заштитиме она што е многу вредно. Во 2013 година ја зголемивме територијата на Националниот парк Шари на 53.469 хектари“, рече министерот Алиу.
Министерот Алиу рече дека покрај туристичката дестинација Брезовица, има просторен план да се развијат и други области од планинскиот туризам, како зимски така и летен туризам, согласно критериумите за заштита на природата.
Овој проект меѓу трите земји има за цел заеднички прекуграничен развој на природен туризам, заедничко прекугранично управување со регионот, заедничка промоција на посебно природно и културно наследство преку границите итн. На состанокот присуствуваа и претставници на УНЕП, Програмата за животна средина на Обединетите нации која ќе го поддржи овој проект. Од друга страна, Даниел Пируши, директор на Националната агенција за заштитени подрачја, објасни дека во рок од три месеци ќе се формира управен одбор со заштитеното подрачје и ќе започне со работа на овој проект.