Од 1-ви февруари забранет лов на дива свиња

Покрај основните дејности, Јавното претпријатие врши и други дејности, кои се во врска со основните, а кои придонесуваат за подобро искористување на капацитетите, а тоа се лов и ловен туризам, одгледување на дивеч, собирање и доработка на други шумски производи.

Според Законот за ловство, 31-ви јануари беше последниот ден за лов на дива свиња, информира Ловечката Федерација.

Ловот на дива свиња е завршен, бидејќи влегуваат во период кога на дивечот му треба мир, за неговата природна репродукција.

-Во меѓувреме, ќе се организираат хајки за штетен дивеч, за да се заштити популацијата на младенчињата на полезниот дивеч. Потоа, следува редовното пролетно пребројување и повторно подготовки за новата ловна година, во двете ловишта за крупен дивеч со кои располага Јавното претпријатие „Национални шуми“, на вкупна површина од 23.330ха.