Околу 200 граѓани дневно пријавуваат проблеми или бараат совети од Контакт- центарот на АЕК

Контакт-центарот на Агенцијата за електронски комуниикации (АЕК) во изминатата 2013 година регистрираше рекорден број на јавувања. Вкупно 71.905 јавувања или, во просек, околу 200 граѓани днeвно се обраќаа до АЕК за да пријават проблем или да се посоветуваат во врска со некоја телекомуникациска услуга.

Најмногу јавувања во контакт-центарот имаше за време на дигитализацијата на телевизискиот сигнал, кога  на први јуни минатата година беше целосно исклучен аналогниот сигнал, при што граѓаните се соочија со проблеми поврзани со приклучувањето на дигиталните приемници на постоечките аналогни телевизори, како и со пребарувањето на телевизиски канали. Во овие случаи контакт-центарот, во соработка со вработените во Секторот за радиокомуникации и во Секторот за контрола и мониторинг на радиофреквенциите, ги советуваше граѓаните како да ги надминат проблемите.

Исто така, еден од најчестите проблеми на кој се жалеa граѓаните до АЕК се СМС наградните игри во организација на два домашни мобилни оператори оваа есен, при што корисниците што се чувствуваа измамени од својот оператор се обраќаа во контакт-центарот за да се посоветуваат за начинот на кој можат да го надминат проблемот и како да се заштитат во иднина од исти или слични ситуации.

Контакт-центарот на АЕК е во функција од 2011 година и може да се добие на бесплатниот број 190. Бараните информации граѓаните можат да ги добијат во директна комуникација со вработен во контакт-центарот во текот на работното време од 8,30 до 16,30 часот, додека надвор од овој период постои можност да се остави порака за проблемот, по што операторите ќе ја преслушаат пораката следниот ден и соодветно ќе реагираат.

Во Контакт-центарот на АЕК граѓаните можат да добијат информации за остварувањето на своите кориснички права, доколку не се задоволни при користењето на услугите од операторите и/или давателите на телекомуникациски услуги од типот на: лоша услуга (немање услуга, прекин на услуга, слаб квалитет на сликата, помала брзина на интернетот во однос на очекуваната), висока сметка, склучување претплатнички договор, раскинување претплатнички договор, пренесување број од мрежата на еден оператор во мрежата на друг оператор.

Исто така, во Контакт- центарот може да се пријави пречка при користењето на радиофреквенциите, како и можност да побараат мерење на нивото на нејонизирачко зрачење, како и за начинот како може да се побара од АЕК такво мерење. Може да се пријави проблем кој што го предизвикуваат операторите при поставувањето на својата телекомуникациска инфраструктура или пријава за нелегално поставување предавател, како и покриеноста со дигитален сигнал (DVB-T) за одредено подрачје и процентот на покриеноста на подрачјето од интерес на корисникот.

Во АЕК се задоволни со зголемената свесност кај граѓаните за постоењето на Контакт-центарот и од сè поголемиот број на јавувања, бидејќи тоа освен што и дава можност на Агенцијата да ги заштити правата на граѓаните, исто така, претставува еден од начините преку кој АЕК се информира за неправилностите на операторите, за квалитетот на услугите на пазарот на електронски комуникации и за полињата во кои се потребни дополнителен напор и подобрувања.