Повик до откупувачите на сончоглед да достават податоци за извршениот откуп

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги информираат откупувачите на сончоглед, кои имаат регистриран капацитет за откуп на сончоглед и извршиле откуп на сончоглед во период од 15 август до 30 ноември 2023 година, дека потребно е најдоцна до 15 март 2024 година, до АФПЗРР да достават податоци за извршениот откуп.

Согласно Програмата за спроведување на интервентен фонд за земјоделството за 2024 година, корисници по подмерката 1.1. „Финансиска поддршка за сончоглед предаден во регистриран капацитет за откуп директно или преку еден откупувач“, се членови или носители на земјоделски стопанства, кои во производната 2023 година имаат засеани површини со сончоглед и се корисници на подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година, а оствареното производство да е предадено во период од 15 август до 30 ноември 2023 година, во регистрирани капацитети за откуп директно, или преку еден откупувач.

Максималната количина на сончоглед која е прифатлива за финансиската поддршка е 2.500 килограми по пријавен хектар сончоглед по подмерката 1.1. „Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поледелски култури, лековити, ароматични и зачински растенија, освен тутун“ од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2023 година. Висината на финансиската поддршка изнесува 5 денари по килограм.