Уставниот суд започна со евалуација на 8 прописи и укина 3 правилници

Уставниот суд донесе одлуки со кои укина три прописи во однос на дваесетте иницијативи поднесени до судот со кои се бара да се започне процес на оценување на уставноста на неколку прописи објавени спротивно на членот 52 од Уставот. Судот заклучи дека оспорените прописи не се во согласност со член 51 и член 52 од Уставот, откако констатира дека со објавувањето на прописите е надминат уставниот рок за објавување предвиден во член 52 од Уставот.

Во донесените одлуки Уставниот суд констатира и дека „е надминат уставно предвидениот рок од седум дена за објавување во Службен весник на Македонија во однос на осум прописи за кои се поднесени иницијативи. Македонија, поради што се доведува во прашање дали овие прописи се уставни, односно дали се придржуваат до член 52 од Уставот.

Министерот Кренар Лога и Министерството за правда ја поздравуваат непристрасноста и ефективноста на Уставниот суд во постапувањето со овие прашања.