Владата објави тендер за обезбедување државни објекти вреден 2,6 милиони евра

Службата за општи и заеднички работи при Владата објави тендер вреден 2,6 милиони евра, за обезбедување на државните објекти – СОЗР на Владата, МРТВ, Клубот на органи на државната управа, Бирото за судски вештачења и Бирото за метрологија и подрачни единици во 32 градови во државата.

Според техничката документација, набавката е за три години, а критериум е најниската цена. Договорот предвидува 24/7 внатрешно и надворешно обезбедување, контрола и евиденција на клиенти и вработени при влегување/излегување, контрола на безбедноста на деловниот простор од опасности од пожар.

Услови за кандидатите што ќе се пријават на конкурсот е да имаат 180 милиони денари вкупни приходи за секоја поединечна од последните три години, осигурителна полиса од минимум 6 милиони денари, доказ – потврда за 350 валидни службени легитимации издадени од Комора за приватно обезбедување и од Агенција за вработување.