Македонија

Божиновска: Не­доз­во­ли­во е во вре­ме на пост, хри­сти­ја­нин на хри­сти­ја­нин да фр­ла „бом­би“

Божиновска: Не­доз­во­ли­во е во вре­ме на пост, хри­сти­ја­нин на хри­сти­ја­нин да фр­ла „бом­би“

Не­доз­во­ли­во е во вре­ме на пост, хри­сти­ја­нин на хри­сти­ја­нин да ви фр­ла гро­зни бом­би. Мал­ку да има па­мет ли­де­рот на СДСМ, Зо­ран За­ев ќе ре­че јас ова не го пра­вам за вре­ме на пост. Ова е це­ло вре­ме во те­кот на строг пост. Ова е по­ткопување на ре­ли­ги­ја­та, на де­мо­хри­сти­јан­ски­от прин­цип, на кул­ту­ра­та, на тра­ди­ци­ја­та – смета Ва­лен­ти­на Бо­жи­нов­ска, пре­тсе­да­тел­ка на Ко­ми­си­ја­та за вер­ски за­ед­ни­ци, пишува „Република“.

Според неа, ова не е вој­на ме­ѓу хри­сти­ја­ни­те и мус­ли­ма­ни­те, вој­на е ме­ѓу Ма­ке­дон­ци­те и Ма­ке­дон­ци­те, пра­вос­ла­вен и пра­вос­ла­вен за време на најголем христијански празник.

Целиот текст прочитајте го на „Република“